بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : نیلفروشان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.nilforooshan@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :