بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.mohammadi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :