گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : صدر الدین نام خانوادگی : طاهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : s.taheri@aui.ac.ir
ایمیل : s.taheri@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : نشانه‌شناسي هنر؛ اسطوره‌شناسي.
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : پی‌جویی ریشه هنر رسمی هخامنشیان در فرهنگ‌های شکل‌دهنده آن امپراتوری.
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : خدای‌بانوان در فرهنگ‌های پيش‌ازتاريخ ایران.