گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : تاج یار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی