گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - باستان شناسی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : شجاعی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.shojaei@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :