گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : پرویز نام خانوادگی : هلاکوئی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : p.holakouie@aui.ac.ir
ایمیل : parvizholakooei@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : 1- شناخت رنگدانه هاي تاريخي 2- فن و منشا لعاب ها و مواد شيشه اي باستاني 3- فنون سفال هاي تاريخي و سير تحول سفال و پوشش هاي شيشه اي در ايران 4- طيف بيني رامان براي بررسي آثار تاريخي
سوابق علمی و تحصیلی