گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مدیریت کارآفرینی

بيوگرافي

نام : محمد تقی نام خانوادگی : طغرایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : کارآفريني فرهنگي- گرايش کارآفرينانه- مدارس کارآفرين- دانشگاه کارآفرين
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : مفهوم‌پردازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق فرهنگی- هنری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در ارتقاء نوآوری فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط