بيوگرافي

نام : افسانه نام خانوادگی : ناظری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.nazeri@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :