بيوگرافي

نام : صمد نام خانوادگی : نجارپور جباری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.najarpoor@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حوزه هنر اسلامي- فرش-نگارگري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کارشناسی فرش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :