گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

1 فرهنگ واژگان شهرسازي و معماري اسلامي ايران دوره ي قاجار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : گلدسته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مسعود - نیما ولی بیگ -
2 بناهاي ميان افزا در بافت هاي تاريخي- مباني طراحي و معيارهاي ارزيابي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : آذرخش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مسعود - حمیدرضا بیگ زاده شهرکی -
3 خانه هاي اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه خوراسگان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی - پروانه خیابانی - محمد مسعود -

1