مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 اکفراسيس

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : چشمه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

نوشتن مقدمه اي پژوهشي بر اين کتاب
2 ترجمه شعر و تأثير آن بر شعر معاصر فارسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 درآمدي بر تاثير ترجمه رمان بر رمان فارسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات علمي-فرهنگي
تعداد صفحات : 132
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-121-917-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زینب صابر - نادر شایگان فر -

1