گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

اختراعات