گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - مهندسی مدیریت ساخت

اختراعات