گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری منظر
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 رئیس کتابخانه ها و مرکز اسناد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/06/18
تاریخ خاتمه :1