گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : - پژوهش هنر - گرایش ارتباط تصویری

سوابق اجرایی

:: سرپرست گروه آموزشی ارتباط تصویری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1398/11/13
تاریخ خاتمه :


:: نماینده دانشکده هنرهاي تجسمی در کمیته کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/07/01
تاریخ خاتمه :1