گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 عضو حقیقی کارگروه اخلاق پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 عضو حقیق کمیته انضباطی دانشجویان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ خاتمه : 1396/09/10


3 عضو حقیقی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده معماری و شهرسازی
تاریخ شروع : 1394/08/10
تاریخ خاتمه : 1398/11/19


4 رییس کارگرووه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/11/12
تاریخ خاتمه : 1398/11/161