گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 دبير اجرايي نخستين همايش بين المللي هنر و صناعات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/02/16
تاریخ خاتمه : 1394/10/23


ارديبهشت ماه نشست هاي تخصصي دي ماه همايش اصلي
2 عضو شوراي ستاد فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمي رياست جمهوري

مؤسسه محل اشتغال : معاونت علمي رياست جمهوري
تاریخ شروع : 1392/12/07
تاریخ خاتمه :


تاكنون
3 مدير گروه آموزشي اقتصاد هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/10/01
تاریخ خاتمه :


تاكنون
4 رييس دانشكده كارافريني هنر و گردشگري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/08/01


5 سرپرست گروه هاي آموزشي اقتصاد هنر، كارآفريني فرهنگي و اقتصاد شهري، مديريت جهانگردي دانشكده كارافريني هنر و گردشگري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/08/01


6 مسئول راه اندازي دانشكده كارآفريني هنر و گردشگري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/04/29
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


7 مدير كميته بازاريابي و فروش نمايشگاه دوم سالانه دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/06/01
تاریخ خاتمه : 1392/12/28


8 مسئول کارگروه بازنگري و تدوين رشته هاي تحصيلي دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/04/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


9 مسئول تدوین و گردآوری شیوه نامه آموزشی دانشگاه شامل ایین نامه ها و فرمهای مربوطه در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/11/01
تاریخ خاتمه : 1391/04/01


10 مدير دفتر نظارت دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/05/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01


11 مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/10/10
تاریخ خاتمه : 1390/04/15


12 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/13
تاریخ خاتمه :


13 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/13
تاریخ خاتمه : 1391/07/13


14 عضو شورای کمیته راهبردی مدیریت درآمد

مؤسسه محل اشتغال : شهرداري اصفهان
تاریخ شروع : 1387/11/01
تاریخ خاتمه : 1390/04/01


15 مدير داخلي

مؤسسه محل اشتغال : مركز هم‌انديشي توسعه استان اصفهان
تاریخ شروع : 1383/03/02
تاریخ خاتمه : 1386/12/10


16 كارشناس مديريت برنامه ريزي و پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : شهرداري اصفهان
تاریخ شروع : 1380/05/01
تاریخ خاتمه : 1383/03/011