گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

  • عمر یک معلم به این سادگی ها گم نمی شود، آن ها به زندگیشان ادامه می دهند در ذهن تمام کسانی که حرفهایشان را شنیده اند
سوابق اجرایی