مرتبه علمي : مربی

  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
سوابق اجرایی

1 نماینده دانشکده صنایع دستی در کمیته کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/02/16
تاریخ خاتمه :


تا کنون
2 مشاور انجمن علمی گروه هنر اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنر ادیان و تمدن ها
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون
3 عضو شورای انتشارات دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/10/29
تاریخ خاتمه : 1395/06/14


4 عضوکارگروه تخصصی داوری بخش نگارگری اولین نمایشگاه سالانه دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/12
تاریخ خاتمه :


5 عضو شورای سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره ملی امام رضا(ع)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/11/14
تاریخ خاتمه : 1394/09/30


6 نماینده پژوهشی دانشکده هنرادیان و تمدن ها در شورای پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/12/17
تاریخ خاتمه : 1394/12/17


7 سرپرستی گروه آموزشی هنراسلامی در مقطع کارشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/09/24
تاریخ خاتمه : 1395/06/14


8 هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/11/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون

1