گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

1 معاون پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1376/06/01
تاریخ خاتمه :1