گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

سوابق اجرایی

:: مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/02/01
تاریخ خاتمه : 1388/11/151