گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی

طرح درس