گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی