گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 امکان سنجي اقتصادي مجتمع تفريحي – رفاهي دره کن

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/10/01
تاریخ خاتمه : 1393/03/01
نام کارفرما : شرکت مهندسين مشاور پارامادون
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
2 به کارگيري انگاشت‌هاي توسعه پايدار و کيفيت زندگي در فرايند‌هاي برنامه‌ريزي شهري اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/08/24
تاریخ خاتمه : 1393/12/29
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
3 بررسي زمينه هاي رانت جويي در بودجه شهرداريها و ارتباط ان با کارايي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/12/10
تاریخ خاتمه : 1391/02/20
نام کارفرما : شهرداري مشهد
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
4 تدوين سرفصل و برنامه هاي رشته هاي اقتصاد هنر، كارآفريني فرهنگي، اقتصاد شهري و كارآفريني گردشگري در مقطع ارشد

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/04/29
تاریخ خاتمه : 1390/10/29
نام کارفرما : معاونت آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
5 تدوين سرفصل و برنامه هاي رشته هاي اقتصاد هنرهاي نمايشي و تجسمي،كارآفريني هنر در مقطع ارشد و اقتصاد هنر، كارآفريني فرهنگي و اقتصاد شهري در مقطع دكتري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/05/01
تاریخ خاتمه : 1391/11/01
نام کارفرما : معاونت آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
6 مطالعات آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعه استان اصفهان- بخش صنايع دستي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/12/07
تاریخ خاتمه : 1393/03/24
نام کارفرما : معاونت برنامه¬ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، شهرک
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
7 مطالعات آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعه استان اصفهان- گردشگري و ميراث فرهنگي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/12/07
تاریخ خاتمه : 1393/03/24
نام کارفرما : معاونت برنامه¬ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، شهرک
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
8 امکان سنجي، تعيين ساختار و برنامه¬ريزي جهت به جريان انداختن ذخيره طلاي بانک¬ها و بررسي نحوه جذب و به جريان انداختن طلاي مردم در سيستم توليد طلاي کشور

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1387/11/29
تاریخ خاتمه : 1388/11/28
نام کارفرما : شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
9 طرح جامع مسکن استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1385/11/28
تاریخ خاتمه : 1386/11/28
نام کارفرما : باغ شهر پرديسان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1