گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

1 تدوین سرفصل دروس دکترای معماری اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/03/10
تاریخ خاتمه : 1390/12/10
تاریخ تسویه : 1393/12/05
تاریخ تصویب : 1390/03/09
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد امین پور - رامین مدنی - محمد مهدی پوستین دوز - مهران قرایتی - - -
2 طراحی الگوی مسکن روستایی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/08/10
تاریخ خاتمه : 1395/09/16
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/06/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رامین مدنی - حسام عندلیب - محسن جعفری -

1