گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 امكان سنجي ايجاد باغ آپارتمان در شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/01/31
تاریخ خاتمه : 1391/04/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/01/31
شماره مجوز : 89-20/636
سمت در طرح :

1