گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

طرح های پژوهشی