گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح های پژوهشی

1 بهینه سازی فضاهای باز و نیمه باز مسکونی معاصر شهری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1382/04/01
تاریخ خاتمه : 1383/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1384/02/01
شماره مجوز : 4/82128
سمت در طرح :

1