گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 برآورد توان تامین مالی الگوی مناسب درآمدی کلان شهرهای کشور مطالعه کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز

کارفرما : وزارت راه و شهرسازي
نوع همکاری : همكار اصلي
تاریخ پایان : 1393/01/01


مجري: اقاي دكتر رضا نصر اصفهاني
2 6. شناسايي و برآورد ظرفیت عوارض حاصل از قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهر اصفهان

کارفرما : شهرداري اصفهان
نوع همکاری : همكار اصلي
تاریخ پایان : 1389/08/15


مجري: اقاي دكتر محسن رناني
3 تدوین سند توسعه استان هرمزگان

کارفرما : استانداري هرمزگان
نوع همکاری : همكار اصلي
تاریخ پایان : 1388/08/05


مجري: اقاي دكتر نعمت اله اكبري
4 برنامه اجرايي چهار ساله دانشگاه اصفهان

کارفرما : دانشگاه اصفهان
نوع همکاری : همكار اصلي
تاریخ پایان : 1380/10/01


مجري: اقاي دكتر مرتضي سامتي
5 مدیر طرح تدوین و بازنگری سرفصل دروس 85 رشته تحصیلی در مقطع های کارشناسی، ارشد و دکتری

کارفرما : معاونت آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فنآوري
نوع همکاری : مدير طرح
تاریخ پایان : 1390/05/01


مجري: آقاي دكتر فرهنگ مظفر
6 طرح تدوین و بازنگری سرفصل دروس 53 رشته تحصیلی در مقطع های کارشناسی، ارشد و دکتری

کارفرما : معاونت آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فنآوري
نوع همکاری : مدير طرح
تاریخ پایان : 1389/04/29


مجري: آقاي دكتر فرهنگ مظفر
7 امکان سنجی اقتصادی مجتمع شهیدان اصفهان

کارفرما : سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
نوع همکاری : مدير طرح
تاریخ پایان : 1388/03/05


مجري: اقاي دكتر نعمت اله اكبري
8 ايجاد پايگاه اطلاعات الکترونيکی پژوهش های مربوط به استان هرمزگان

کارفرما : استانداري هرمزگان
نوع همکاری : مدير طرح
تاریخ پایان : 1387/10/29


مجري: آقاي دكتر نعمت اله اكبري

1