گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماری (طراحی شهری)

سمينارها و سخنراني ها