گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

1 اخلاق پژوهش

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران1