گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

سمينارها و سخنراني ها

1 محیط های یادگیری مرکب در کارگاه های آموزش طراحی معماری

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/02/18
چگونگی حضور : سخنران


2 Place-Time Environments in Architectural Education

محل ارائه : Nanjing Forestry University
تاریخ برگزاری : 1393/04/17
چگونگی حضور : سخنران1