گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : - صنایع دستی - مرمت آثار تاریخی

سمينارها و سخنراني ها

1 تصویرگری مضامین شاهنامه در نقوش سفال مینایی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/01/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
2 مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/01/27
چگونگی حضور : سخنران


همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
3 Study Gilding decoration on Mina’i ceramic of Rayy and Alamut in Iran based on microscopic investigation and ancient treatise

محل ارائه : بارسلونا-اسپانیا
تاریخ برگزاری : 2019/09/17
چگونگی حضور : Spokesman


EUROPEAN MEETING ON ANCIENT CERAMICS

1