گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

1 معرفی و تحلیل نگاره های نسخ خمسه نظامی آکادمی علوم ازبکستان

نام دانشجو : مریم میرزاییان
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 196نمره16.75
2 بررسی تاثیر هندسه پنهان در ساختار ضوری نگارگری عصر صفوی با تاکید بر آثار سلطان محمد

نام دانشجو : سحر ریاضی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 194نمره 17.90
3 مطالعه نقوش شکار و گربت و گیر در فرشهای دوره صفوی با رویکرد نشانه شناسی ارزشها

نام دانشجو : عاطفه دینلی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 190نمره 17.5
4 بررسی عناصر نمادین در ساخت آرایه های مسجد و کنیسه

نام دانشجو : توران مزلقانی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 185نمره17
5 بررسی مرگ قهرمان در شاهنامه دموت

نام دانشجو : گلشن رستمی قهفرخی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 184نمره16
6 پژوهش در رساله گلزار صفا نوشته صیرفی سال 950ه.ق

نام دانشجو : شهرزاد شیخی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 183نمره17
7 معرفی و طبقه بندی نگاره های صادقی بیگ افشار بر اساس فرم

نام دانشجو : زینب موسوی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/10/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 178نمره 16.75
8 عوامل موثر بر پیدایش ورشد قالیچه های جنگ افغانستان

نام دانشجو : مژده غلامزاده
رشته دانشجو : ارشد پژوهش هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 176نمره17.90
9 مطالعه هندسه پنهان در ساختار صوری نقاشی ایرانی با تاکید بر نگاره های کمال الدین بهزاد

نام دانشجو : فرزانه فدایی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 169نمره 17.92
10 بررسی فیزیک صوت و تشریح نحوه ساخت در ساز ویولن

نام دانشجو : محمد برادران
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 167نمره17
11 جامعه شناسی تاریخی هنر نگارگری عصر شاه طهماسب صفوی

نام دانشجو : علی اکبر حاتمی
رشته دانشجو : ارشد پژوهش هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 165نمره17.5
12 نمادشناسی نقش دست در طلسمات ایرانی

نام دانشجو : زهرا ا...بخشیان
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 164نمره17
13 بررسی فرمالیستی و تطبیقی هندسی مکتب دوم تبریز و مسجد گوهر شاد

نام دانشجو : زهرا اکبری
رشته دانشجو : ارشد پژوهش هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 158نمره17.5
14 مقایسه شیوه آموزشی سبک طراحی فرش آکادمیک و آزاد در اصفهان

نام دانشجو : اکرم غفرانی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 145نمره17.25
15 خوانش عرفانی داستان یوسف و زلیخا با تاکید بر نگاره های موجود

نام دانشجو : مهسا اکبری
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 136نمره19
16 آداب معنوی در تعلیم هنر خوشنویسی با توجه به فتوتنامه ها و رساله ها

نام دانشجو : سمیرا شفیعی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 133نمره17.75
17 تضحیح و تحشیه ی رساله قانون الصور صادقی بیگ افشار

نام دانشجو : هاجر ناظم
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 129نمره18
18 بررسی هنر پاپیه ماشه سازی وتعریف کارکردهای جدید در عصر حاضر

نام دانشجو : رضا ابوزید
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 124نمره18.25
19 بررسی نگاره های استاد جزی زاده از دیدگاه مولف

نام دانشجو : سپیده ظفری
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11818.75
20 معنا شناسی نمادین هفت گنبد با رویکرد عرفانی

نام دانشجو : لیلا اتابکی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 117نمره 19.25
21 بررسی تطبیقی هندسه فرکتال و هندسه نقوش اسلامی

نام دانشجو : سید احسان روح الامین
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 116نمره 19.5
22 شاهنامه نگاری غیر درباری در نیمه اول سده یازده هجری

نام دانشجو : پریسیما فضائلی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11217.25
23 سیمرغ در منابع ایرانی و نمود آن در هنر ساسانی و قرون نخست اسلامی

نام دانشجو : صدیقه امینی
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/28
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 10018
24 تجلی بهشت در کاشی های هفت رنگ مجموعه زندیه بر اساس منابع اسلامی

نام دانشجو : حمید رضا کشاورز
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 9916
25 عوامل تاثیرگذاربرتحولات نگارگری ایرانی در اصول فنی وساختار صوری سده های دهم و یازدهم هجری

نام دانشجو : سید علی پورمیر
رشته دانشجو : ارشد هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 94نمره 17.76
26 بررسی هندسه پنهان در نگاره های هفت گنبد بهرام اثر شیخ زاده

نام دانشجو : شیده شاهسوندی
رشته دانشجو : ارشد پژوهش هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 84نمره پایان نامه 17.25

1