گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 طراحي مجتمع مسکوني با تأكيد بر فضاهای بينابيني در راستای افزايش تع امالت اجتماعي در اصفهان

نام دانشجو : امیر محمد مومنی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 طراحي مسكن بر پايه ی معماری سالمتي محور در شهر دستنا

نام دانشجو : زهرا علیجان زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 طراحي مسکن با رويکرد زمينه گرايي در بافت فرسوده محله حسن آباد اصفهان

نام دانشجو : پگاه رضایی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :4 اصول طراحی فضاهای باز مدارس با رویکرد افزایش خلاقیت کودکان دختر و پسر

نام دانشجو : ریحانه سادات طباطبایی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در دست راهنمایی
5 طراحی مجموعه مسکونی چند خانواری با رویکرد ارتقای هوش هیجانی کودکان

نام دانشجو : نجیمه عباسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :6 روش کاربرد آموزش انتقادی در درس طرح یک معماری کارشناسی ارشد با هدف ارتقا انگیزش تحصیلی دانشجویان

نام دانشجو : سهراب سردشتی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/03/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی کانون پرورش فکری در راستای ارتقای خلاقیت کودک

نام دانشجو : مریم مهران پور
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 طراحی دبیرستان با رویکرد ارتقاء انگیزش دانش آموزان در اصفهان

نام دانشجو : حمید جهاندار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 طراحی مجتمع مسکونی منطبق با تنوع خرده فرهنگ ها در شهر جدید بهارستان اصفهان

نام دانشجو : نسرین پورآقا کوچک
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/03/04
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :10 بازنگری و طراحی عرصه نیمه عمومی-نیمه خصوصی محله سروستان در شهر جدید بهارستان

نام دانشجو : هاجر کاظمی نایینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/03/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :11 طراحی مرکز سلامتی ویژه کودکان کار و خیابان

نام دانشجو : فهیمه کلباسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/03
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات اراک
12 طراحی باغچه آموزشی کودکان پیش دبستانی

نام دانشجو : راضیه ورمزیار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/03/05
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :13 طراحی مدرسه راهنمایی تهران با تاکید بر نقش فضاهای باز برافزایش خلاقیت و یادگیری

نام دانشجو : سینا بداغی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/03/16
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :14 طراحی دبستان با رویکرد معماری سبز در منطقه دارک اصفهان

نام دانشجو : مریم پیر جمالی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/03/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست به مثابه خانه در شهر اصفهان /

نام دانشجو : سحر شوشتری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/03/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 آسیب شناسی خلاء میان آموزش معماری و کار حرفه ای در ایران و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن /

نام دانشجو : صبا حجازی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 طراحی خانه در راستای ارتقای خلاقیت کودک

نام دانشجو : عاطفه کاردان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :18 طراحی مرکز تفریحی کودک با رویکرد ارتقای خلاقیت در اصفهان

نام دانشجو : مینا کوچک زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/12
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :19 طراحی مجتمع مسکونی با بهره گیری از عوامل طبیعی(نور و فضای سبز) در اصفهان

نام دانشجو : زهرا قربانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 طراحی مسکن سه خانواری در اصفهان مبتنی بر کاهش فشارهای روانی ساکنان

نام دانشجو : مهسا دهقانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/03/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 طراحی مجموعه مسکونی بلندمرتبه در تهران با رویکرد افزایش رضایتمندی

نام دانشجو : امیر حسین ذوالفقار پور
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 طراحی مجموعه مسکونی اشتراکی در شهر جدید پردیس تهران

نام دانشجو : شبنم موسایی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 اصول طراحی مسکن معاصر با رویکرد شکل گیری خاطرات جمعی

نام دانشجو : نفیسه یاری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 قابلیت احساسی در خانه های آپارتمانی معاصر

نام دانشجو : مینا دشتی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 طراحی مجموعه مسکونی در بندرعباس با تاکید بر بازخوانی ارتباط میان درون و بیرون- پایان نامه ارشد

نام دانشجو : زهرا شاقول
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 اصول طراحی عرصه میانی مجتمع مسکونی میان مرتبه شهر اصفهان برای انگیزش بازی کودک

نام دانشجو : آرزو حسینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/12/17
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :
1