گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 بررسی روند شکل گیری و تکامل صنایع خلاق در انگلستان با هدف برنامه ریزی صنایع خلاق در ایران

نام دانشجو : مريم نجفيان
رشته دانشجو : كارآفريني فرهنگي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
2 ارزیابی عملکرد سازمان¬های فرهنگی با روش تحلیل پوششی داده¬های فازی (مطالعه موردی سازمان¬های فرهنگ و ارشاد اسلامی استان¬های ایران).

نام دانشجو : محمد هراتيان
رشته دانشجو : كارآفريني فرهنگي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
3 تحلیل نقش عوامل انسانی موثر بر کسب و کارهای هنری مبتنی بر گالری (مورد مطالعه:عکاسی و نقاشی، میدان تحقیق: تهران)

نام دانشجو : اروشا مشتاقي زاده
رشته دانشجو : كارآفريني فرهنگي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
4 روندپژوهی و وضعیت سنجی مشارکت نقاشی معاصر ایران در حراجی های داخلی و خارجی

نام دانشجو : مرضیه سادات حسینی
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي دوم
5 شناسایی و رتبه بندی مشكلات هنرمندان صنايع دستي چوبی با تاكيد بر بازار فروش (نمونه موردي معرق چوب)

نام دانشجو : ربابه ابوطالبی چالشتری
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنمماي اول
6 شناسايي عوامل موثر و سطوح بهکارگيري اينترنت و تجارت الکترونيک در بنگاههاي کوچک و متوسط صادرکننده فرش دستباف شهرستان اصفهان

نام دانشجو : صالح غايي
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
7 شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای لباسِ مد مطالعۀ موردی زنان اصفهان

نام دانشجو : مريم مولازاده
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
8 آسیب شناسی مکان یابی شهرک های صنعتی و ارایه الگوی مناسب (مطالعه موردی شهرستان اصفهان)

نام دانشجو : عليرضا حسيني
رشته دانشجو : اقتصاد شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : --استاد راهنماي اول
9 تعيين تراکم بهینه مجتمع های مسكوني باغ آپارتمانی با رويكرد توسعه پايدار

نام دانشجو : عبدالله بختياري رناني
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000/آ10 تحليل نقش منافع فردي و اجتماعي در احياي خانه هاي با ارزش تاريخي(نمونه موردي منطقه جلفاي اصفهان)

نام دانشجو : هاجر ناصري اصفهاني
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000/آ11 نقش دارایی¬های محلی در تحقق¬پذیری طرح¬های نوسازی و بهسازی بافت¬های فرسوده شهری

نام دانشجو : امیر محمد معززی
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000/آ12 توسعه دروني نواحي شهري با استفاده از رويکرد طرح توسعه مجدد نواحي ـ نمونه موردي : ناحيه 5 از منطقه 8 اصفهان

نام دانشجو : كبريا صداقت رستمي
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/12/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000/آ13 بررسي تاثير اصلاح ساختار فضايي بافت تاريخي شهرها بر توسعه يافتگي اين بافتها با بهره گيري از روش چيدمان فضاشهرها با استفاده از چیدمان فضا

نام دانشجو : صفورا مختارزاده
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000/آ14 استراتژی توسعه شهری و میزان انطباق آن با نظام برنامه ریزی شهری در ایران( نمونه موردی شهرسنندج)

نام دانشجو : لقمان صادقي
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/04/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 229/آ15 جایگاه برنامه ریزی فضای سبز در ارتقاء کیفیت زندگی شهری

نام دانشجو : سحر اماني
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 310/آ16 بررسی عملکرد برنامه ریزی مسکن در شهر جدید پرند با تأکید بر مسکن حمایتی

نام دانشجو : سارا فتاحي
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 228/آ17 سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روش های انتخاب تجربی وارزیابی مشروط (مورد مطالعه: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان

نام دانشجو : نرگس سلطاني
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 246/آ18 تحلیل مخارج ثابت و متغیر مسکن (نمونه موردی شهر اصفهان)

نام دانشجو : محمد رشيدي
رشته دانشجو : برنامه ريزي شهري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 209/آ
1