گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

1 روند طراحی الگوی پوشش حیاط در خانه های تاریخی

نام دانشجو : کمال الدین فاطمی
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 مرکز جامع سلامتی اصفهان با رویکرد روانشناسی محیط

نام دانشجو : اعظم جان نثاری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ؟علوم و تحقیقات اصفهان
3 طراحی مدرسه ابتدایی (بدون کلاس) با رویکرد فراگیر محور

نام دانشجو : سعید محمدی
رشته دانشجو : معماری فضاهای آموزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/02/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ؟دانشگاه آزاد شهرکرد
4 طراحی دبستان دخترانه با بازخورد رفتارشناسی زن در طراحی فضا

نام دانشجو : هاله هنریار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ؟دانشگاه کاشان
5 طراحی باشگاه کودک در گرگان بر مبنای مدل های خلاقیت

نام دانشجو : صفیه شاه حسینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/08/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ؟؟؟؟
1