گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

پايان نامه ها

1 طراحی پردیس سینمایی شیراز: کندوکاوی برای یافتن «معماریِ سینمایی»

نام دانشجو : محمد حسین گلبن حقیقی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 بازشناسي عوامل مؤثر بر ساخت و گسترش مسجد–مدرسه در دوره قاجار (با تأکيد بر مسجد–مدرسه هاي تهران و اصفهان)

نام دانشجو : فاطمه قاسمی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 عوامل معماریانۀ تأثیرگذار بر ماندگاری معماری سنتی ناحیۀ فلات مرکزی ایران )نمونه مطالعاتی: بافت تاریخی شهر زواره (

نام دانشجو : سیما خالقیان
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 طراحي آپارتمان، با نگاهي به «نما» به‏ مثابه مرز ميان درون و بيرون

نام دانشجو : سید مسیح مشگ فروش
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي

نام دانشجو : مائده سادات حسامی زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 طراحي مجتمع مسكوني مشتاق با تأكيد بر عرصه هاي بينابيني

نام دانشجو : نفیسه نصر اصفهانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 ارتقاي حيات اجتماعي در بافت هاي تاريخي با رويكرد مبتني بر بناهاي ميان افزا (نمونه موردي: طراحي مركز محله در بافت تاريخي محله شهشهان اصفهان)

نام دانشجو : مریم مقدسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :8 طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره

نام دانشجو : مریم هاشمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1