گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

پايان نامه ها

:: طراحي آپارتمان، با نگاهي به «نما» به‏ مثابه مرز ميان درون و بيرون

نام دانشجو : سید مسیح مشگ فروش
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي

نام دانشجو : مائده سادات حسامی زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحي مجتمع مسكوني مشتاق با تأكيد بر عرصه هاي بينابيني

نام دانشجو : نفیسه نصر اصفهانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتقاي حيات اجتماعي در بافت هاي تاريخي با رويكرد مبتني بر بناهاي ميان افزا (نمونه موردي: طراحي مركز محله در بافت تاريخي محله شهشهان اصفهان)

نام دانشجو : مریم مقدسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره

نام دانشجو : مریم هاشمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1