مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 طراحی دبستان دخترانه در شهر قم بر پایه ی فضای باز(حیاط) سرزنده برای افزایش خلاقیت

نام دانشجو : سارا محمدي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 طراحي دانشكده معماري با رويكرد به اجتماع پذيري واهميت به فضاهاي باز وجمعي

نام دانشجو : فاطمه جمشيدي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 طراحي فضاي آموزشي با رويكرد هويت بخشي به مكان

نام دانشجو : ساناز بهشتي راد
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 طراحي مركز آموزش درماني كودكان اتيسم

نام دانشجو : سارا سلطاني
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/03/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 طراحي دبستان دخترانه با رويكرد ارتقاي خلاقيت در اصفهان

نام دانشجو : ساجده مختارزاده
رشته دانشجو : lulhvd
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/12/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 بازخواني شاخصه هاي معماري بام در مناطق كويري ايران با تاكيد بر مقاطع بام

نام دانشجو : فاطمه داودي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی آپارتمان مبتنی بر بازتعريف فضاهای باز و نیمه باز خصوصی در اصفهان

نام دانشجو : رضا اميري
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 : تأثیر مدرنیته بر سبک زندگی و مسکن دوره پهلوی خانه های شیراز ) 1320-1270 ه . ش (

نام دانشجو : مريم زارع
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/09/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 دوره بندی تاريخی کنیساهای اصفهان با تکیه بر تزئینات، کتیبههای عبری ) و شواهد موجود (

نام دانشجو : الناز حق شناس
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 بازشناسی نقش نور در خانه های دوره ی قاجار شهر گرگان

نام دانشجو : فاطمه بيگم عرفاني
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 بهبود آسايش بصري نوري در فضاهاي آموزشي دانشگاهي ايران جهت ايجاد افزايش تعلق دانشجويان با مكان كلاس (مطالعه موردي:كلاسهاي درس دانشگاه صنعتي شاهرود)

نام دانشجو : امير محسن نيكزاد
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/09/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 نوستالزياومعماري پويشي در راستاي معماري نوستالژيك

نام دانشجو : رشيد جعفري
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/10/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 اصول طراحي فضاي باز مدرسه براي كودكان دوره دوم دبستان با رويكرد تاثيرپذيري از هوش هيجاني بر فرايند يادگيري

نام دانشجو : حسنا سادات شمس دولت آبادي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 تاثيرات فناوري نظامي بر معماري نظامي ايران از قرن نهم تا دوازدهم ه ..ق

نام دانشجو : علي عبدرضايي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 باز طراحي كالبدي محور چهارباغ عباسي بر پايه اصول معمري زمينه گرا

نام دانشجو : احمد محمودي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/04/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 مطالعه تطبيقي ايده بازگشت به خود در آثار معماران تالار قندريز ونقاشان مكتب سقاخانه

نام دانشجو : ساناز آقاسي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/09/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 طراحي موزه سفال همدان با رويكرد زمينه گرايي

نام دانشجو : اشكان اوليايي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 بازشناسي مجموعه افوشته با تكيه بر وقف نامه وشواهد باقي مانده

نام دانشجو : نغمه اسدي چيمه
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 مطالعه مقايسه اي تزيينات در معماري دوره هاي قاجاريه وپهلوي اول (فضاي ميانسراخانه هاي شيراز)

نام دانشجو : امين سهرابي جهرمي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 حضوردربناي تاريخي در راستاي خودشناسي (با تاكيدبر نظريه يونگ

نام دانشجو : مهديس باشي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 اصول خلق محيط هاي انگاره گرايانه در صحنه پردازي تئاتر معاصر غرب

نام دانشجو : جليل خليل آذر
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 ويژگي هاي معماري مسكن اسلامي با رجوع به كتاب الكافي از كتب اربعه شيعه

نام دانشجو : علي آخوند اقلي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 الگوي شكلي وساختارفضايي عمارت هاي قاجاري شهرسان بهشهر

نام دانشجو : محمد امين فروتن
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 طراحي باغ آموزشي كودكان با رويكرد افزايش خلاقيت در اصفهان

نام دانشجو : زينب آقا بابايي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :25 گونه شناسی کبوترخانه های استان اصفهان از نظر فرم ومطالعه تاثیر آن برپایداری سازه ای

نام دانشجو : امير حوري زاد
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :26 تحلیل کالبدی فضایی کار وانسراهای هشت ضلعی دوره صفوی با نگاه ویژه به کاروانسرای امین آباد (ملک

نام دانشجو : سيد محمدرضا سليماني
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :27 طراحی مسکن برای اقشار کم درآمددر شهر جدیدبهارستان

نام دانشجو : سعيد دادخواهي
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 تحلیل معماری قلعه های متعلق به دوره ساسانی در استان ایلام

نام دانشجو : روح الله عزيزيان
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :29 تحلیل تغییرات معماری مدارس دراواخر دوره قاجاریه وپهلوی اول (نمونه موردی مدارس یزد)

نام دانشجو : بهزاد برخورداری
رشته دانشجو : معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1