گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه اقتصاد فرهنگ رشته كاارفريني اقتصاد فرهنگ رشته كاارفريني اقتصاد فرهنگ رشته كارافريني اقتصاد كالاهاي فرهنگي رشته اقتصاد هنر اقتصاد كالاهاي فرهنگي رشته اقتصاد هنر
یک شنبه جلسات شورا جلسات شورا روش تحقيق روش تحقيق
دو شنبه اقتصاد هنر رشته اقتصاد هنر اقتصاد هنر رشته اقتصاد هنر اقتصاد هنر رشته اقتصاد هنر اقتصاد هنر رشته اقتصاد هنر راهنمايي پايان نامه راهنمايي پايان نامه
سه شنبه اقتصاد فرش رشته فرش اقتصاد فرش رشته فرش مشاوره دانشجويي مشاوره دانشجويي
چهار شنبه راهنمايي پايان نامه راهنمايي پايان نامه اقتصاد هنر رشته نقاشي اقتصاد هنر رشته نقاشي
پنج شنبه
جمعه