گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

  • عمر یک معلم به این سادگی ها گم نمی شود، آن ها به زندگیشان ادامه می دهند در ذهن تمام کسانی که حرفهایشان را شنیده اند
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه جلسات گروه جلسات گروه جلسات گروه آشنایی با فرهنگ پیش از اسلام
دو شنبه تاریخ هنر2 رسیدگی به پایان نامه ها
سه شنبه تاریخ هنر1 رسیدگی به پایان نامه ها هنرو تمدن1 تاریخ هنر2
چهار شنبه تجزیه و تحلیل آثار هنری رسیدگی به پایان نامه ها هنرو تمدن2
پنج شنبه
جمعه