گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - باستان شناسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/07/22
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه شناخت و بررسی تمدن های پیش از تاریخ ایران از... بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین
دو شنبه باستان شناسی دوره تاریخی ماد باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز ...
سه شنبه
چهار شنبه شناخت و بررسی تمدن مصر
پنج شنبه
جمعه