گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/06/15
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه زبان عمومی زبان عمومی زبان عمومی
یک شنبه زبان تخصصی نگارگری (ارشد)
دو شنبه زبان تخصصی شهرسازی زبان تخصصی شهرسازی زبان تخصصی فرش
سه شنبه زبان عمومی زبان عمومی زبان عمومی زبان تخصصی معماری (ارشد)
چهار شنبه زبان تخصصی تاریخ هنر ایران اسلامی (ارشد) زبان تخصصی تاریخ هنر ایران اسلامی (ارشد)
پنج شنبه زبان تخصصی گردشگری زبان تخصصی گردشگری
جمعه