گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه آزمایشگاه حفاظت و مرمت 4 آزمایشگاه حفاظت و مرمت 4 آزمایشگاه حفاظت و مرمت 4 آزمایشگاه حفاظت و مرمت 4
یک شنبه
دو شنبه کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4 کارگاه حفاظت و مرمت 4
سه شنبه
چهار شنبه شناخت مواد و مصالح معماری 1 شناخت مواد و مصالح معماری 1
پنج شنبه
جمعه