هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 84296
آخرين بروز رساني : 1397/11/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61682
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23005
آخرين بروز رساني : 1397/11/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 16836
آخرين بروز رساني : 1397/11/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13094
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10195
آخرين بروز رساني : 1396/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6806
آخرين بروز رساني : 1397/07/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8530
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9724
آخرين بروز رساني : 1397/10/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 65656
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10008
آخرين بروز رساني : 1397/11/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 16022
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10800
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7728
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9447
آخرين بروز رساني : 1397/10/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 23870
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taheri
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 34688
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8763
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11678
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5690
آخرين بروز رساني : 1397/11/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 3556
آخرين بروز رساني : 1397/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 6762
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11744
آخرين بروز رساني : 1397/08/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر مرتضی حصاری
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24220
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hesari
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2506
آخرين بروز رساني : 1397/07/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14829
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1588
آخرين بروز رساني : 1397/08/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7405
آخرين بروز رساني : 1397/11/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 3948
آخرين بروز رساني : 1397/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر محمدعلی حیدری جوزم
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11697
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/heidarijozam
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 19798
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4269
آخرين بروز رساني : 1397/10/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8627
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17078
آخرين بروز رساني : 1397/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2204
آخرين بروز رساني : 1396/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 43579
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1181
آخرين بروز رساني : 1397/10/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3627
آخرين بروز رساني : 1396/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7256
آخرين بروز رساني : 1397/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6698
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8504
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 33995
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11344
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10957
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10715
آخرين بروز رساني : 1397/04/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1514
آخرين بروز رساني : 1397/07/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/toghrayee
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6672
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2489
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7324
آخرين بروز رساني : 1397/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5261
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4435
آخرين بروز رساني : 1397/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5013
آخرين بروز رساني : 1395/08/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4789
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3867
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2163
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 5596
آخرين بروز رساني : 1394/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6993
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9659
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9474
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : باستان سنجی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5442
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر ریحانه السادات سجاد
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2859
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sajad
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1023
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 402
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 390
آخرين بروز رساني : 1397/12/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7468
آخرين بروز رساني : 1397/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8169
آخرين بروز رساني : 1396/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4502
آخرين بروز رساني : 1397/03/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7388
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4916
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر علی تاج یار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3735
آخرين بروز رساني : 1396/01/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tajyar
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4305
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5932
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11180
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5539
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37231
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 21780
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi
مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5412
آخرين بروز رساني : 1394/03/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7673
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5092
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 3972
آخرين بروز رساني : 1394/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 9311
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4205
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5727
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5976
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر علی شجاعی اصفهانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6072
آخرين بروز رساني : 1394/03/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shojaeiesfahani
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 1220
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 343
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر آمنه بختیار نصر آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2213
آخرين بروز رساني : 1397/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhtiar
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9096
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6966
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3595
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13650
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5475
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 2756
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6591
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 4904
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6519
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6084
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7492
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6226
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9950
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5718
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9510
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4959
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4263
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4319
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4452
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4008
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4118
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61152
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5011
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9038
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7413
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5843
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4594
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11782
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 4916
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5357
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab