هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 85331
آخرين بروز رساني : 1397/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 62249
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24416
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17171
آخرين بروز رساني : 1398/01/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13379
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10481
آخرين بروز رساني : 1396/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7275
آخرين بروز رساني : 1397/12/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8776
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10270
آخرين بروز رساني : 1398/02/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9975
آخرين بروز رساني : 1398/02/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12184
آخرين بروز رساني : 1398/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 65902
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9977
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 16444
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10972
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7999
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 34883
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 24256
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taheri
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9195
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12122
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6005
آخرين بروز رساني : 1397/12/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7822
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 3763
آخرين بروز رساني : 1397/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 7069
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2800
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر مرتضی حصاری
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24482
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hesari
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15269
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1970
آخرين بروز رساني : 1397/08/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2491
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4472
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4252
آخرين بروز رساني : 1397/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر محمدعلی حیدری جوزم
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14460
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/heidarijozam
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20130
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17336
آخرين بروز رساني : 1397/12/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1443
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8859
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 43765
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3838
آخرين بروز رساني : 1396/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7605
آخرين بروز رساني : 1397/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6851
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10968
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8794
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 34255
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11552
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11215
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1833
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/toghrayee
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 610
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5294
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 5842
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4648
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6945
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2662
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7542
آخرين بروز رساني : 1397/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7760
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5468
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4932
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4331
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 358
آخرين بروز رساني : 1398/01/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2463
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر علی تاج یار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3959
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tajyar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7173
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10005
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9692
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6189
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : باستان سنجی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5655
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر ریحانه السادات سجاد
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 3182
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sajad
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 586
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1306
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7657
آخرين بروز رساني : 1397/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5585
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8466
آخرين بروز رساني : 1396/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4679
آخرين بروز رساني : 1397/03/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5126
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7672
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4586
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5716
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11582
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37494
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 22034
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7907
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5136
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5301
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4116
آخرين بروز رساني : 1394/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 9636
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4360
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5968
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 1484
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6142
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر علی شجاعی اصفهانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6292
آخرين بروز رساني : 1394/03/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shojaeiesfahani
دکتر آمنه بختیار نصر آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2622
آخرين بروز رساني : 1397/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhtiar
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 491
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5716
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9360
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7135
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3739
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 14008
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 2889
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5077
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6797
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6454
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10347
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5915
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6779
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9826
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4472
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5164
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4526
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6334
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4615
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4162
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7672
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4274
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4766
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61355
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5179
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9288
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12078
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6025
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5568
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab