هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 83721
آخرين بروز رساني : 1397/10/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8550
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8433
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6521
آخرين بروز رساني : 1396/10/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9496
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7581
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11304
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 4827
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5778
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5309
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab