هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7900
آخرين بروز رساني : 1398/09/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5825
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11019
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8709
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9589
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9501
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6063
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6512
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12926
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani