هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11213
آخرين بروز رساني : 1399/09/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11570
آخرين بروز رساني : 1399/09/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 8459
آخرين بروز رساني : 1399/09/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13632
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12263
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11764
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 15465
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani