هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7119
آخرين بروز رساني : 1399/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9628
آخرين بروز رساني : 1398/11/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8907
آخرين بروز رساني : 1398/09/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 6467
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11739
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10417
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10256
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13647
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani