هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 84695
آخرين بروز رساني : 1397/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8756
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8635
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6765
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9785
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7811
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5021
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11901
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5928
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5449
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab