هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5142
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1812
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 16952
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10105
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9220
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5591
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8084
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian