هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1075
آخرين بروز رساني : 1398/02/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر علی تاج یار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4529
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tajyar
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 2334
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 22874
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi