هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر مرتضی حصاری
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24829
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hesari
دکتر محمدعلی حیدری جوزم
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14837
آخرين بروز رساني : 1398/03/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/heidarijozam
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11203
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4384
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 3066
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian